lgemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 3. Dag: kalenderdag;

 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Living Luxury Home & Garden Styling Grindsplit-discounter is onderdeel van Living Luxury .

Burgemeester Ten Heuvelhofweg 84

2391 MA Hazerswoude dorp

 
E-mailadres: 
[email protected]
KvK-nummer: 64567141
Btw-identificatienummer: NL855722721B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;

  • de eventuele kosten van verzending;

  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

  5. e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst  te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Als order geannuleerd wordt nadat leveringsdag en tijd is doorgegeven aan klant worden de kosten die transporteur van leverancier maakt , in rekening gebracht bij klant.

 2. Retour kosten ophalen geleverde bestelling gemaakt door transporteur worden doorberekend aan de klant , mits leverancier een fout heeft gemaakt. Ook bij onnodig langskomen om bestelling op te halen door transportbedrijf en u wilt bestelling toch houden worden de gemaakte  kosten in rekening gebracht.
 3. Retour opdrachten worden alleen via mail behandeld.

 4. Na uw bestelling gaan wij transport regelen, als u uw bestelling wilt annuleren kunnen er in de tussentijd al kosten gemaakt zijn om u bestelling te versturen, bij annuleren van de bestelling is het dus raadzaam om zsm contact op te nemen om te vragen of er al kosten gemaakt zijn. Als er al kosten gemaakt zijn zullen die dan ook in rekening gebracht worden, of niet terug gestort.
 5. Gemaakte aantoonbare kosten van transporteur , door wijzigingen door/van klant die na leverings datum door klant worden doorgegeven ,worden aan de klant doorberekend.
 6. Leverings voorwaarden van transporteur worden door leverancier en klant gerespecteerd en opgevolgd, op aanvraag worden deze leveringsvoorwaarden opgestuurd.

 7. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in  de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 8. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 9. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 10. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst  te ontbinden en te ruilen voor een vervangend zelfde productgedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 11. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected] Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.”

  Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van levering en  terugzending voor zijn rekening. Los gestort wordt niet teruggenomen nadat het is gelost, controleer dus altijd voor het lossen de bestelde producten (grind of split). Op verzoek kan er een monster van het grind of split soort bezorgd worden, om verschil /fout/andere verwachting in kleur, maat, benoeming/naam te voorkomen.     

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

  4. die snel kunnen bederven of verouderen;

  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

  6. voor losse kranten en tijdschriften;

  7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

  8. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

  1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

  2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

  3. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 7. Bij losgestort wordt de geleverde tonnage wat op de weegbon staat in rekening gebracht . Als u bv 20 ton besteld en vooraf betaald en er wordt 21,5 ton geleverd krijgt u dus nog een factuur van 1,5 ton . Als er minder dan 20 ton geleverd wordt krijgt u een credit van het verschil wat u al betaald heeft. Als er 19,4 ton bv geleverd wordt en u bestelde 20 ton krijgt u credit van 0,6 ton . Het teweinig geleverde wordt niet meer nageleverd . Bestel dus altijd voldoende . 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Leverancier handhaaft/gebruikt en benoemt producten zoals op productnaam in lijst staat , voor bepaalde grind of split soorten zijn er synoniemen op de markt , lijst wordt op verzoek toegestuurd.

 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. daar wij niet weten hoe bv grindmatten geplaatst worden of hoe de belasting is kunt u geen aanspraak maken op garantie of kapot gaan van de grindplaten, vraag plaatselijke professional bv  loonwerker of hovenier naar de meest geschikte grindplaat voor uw gebruik, of ondergrond.   

 5. De garantie geldt niet indien:

  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

  • Grind, split, breuksteen, en keien kan geleverd worden  met een  ondermaat en gruis van maximaal 10 % .

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende  artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 8. Bij losgestort is het moeilijk om precies uw bestelde hoeveelheid af te wegen en precies te leveren wat u besteld heeft , Op de factuur kan dus iets minder of iets meer in rekening gebracht worden dan wat u besteld heeft.

 9. Maat / grote van het grind en split  wordt geproduceerd/gezeefd conform de volgende normen: EN12620:2002+A1. , EN13139:2002 en EN13043:2002
  Het grover materiaal kan door vermenging met laden, of door de uitstroom van de zeven wat met elkaar vermengen, maar dat is minimaal.
 10. Lostijd bestelling per adres is maximaal 15 minuten. Indien lostijd langer is dan deze 15 minuten kan er service level tijd toegepast worden A 1 euro per minuut incl btw . Omdat er langer tijd voor leveren benodigd was dan 'toegestaan' kunnen we dit achteraf extra in rekening brengen. 

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; totdat leveringsdatum en tijdsindicatie is doorgegeven , dit kan dus al binnen 24 uur na bestelling zijn.

  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.            

 4. Betaling, contractuele rente, incassokosten en forumkeuze                                                         Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 8 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN NL51RABO 0307357120 rabobank ten name van LivingLuxury/Grindsplit-discounter te Hazerswoude dorp.     
 5.        Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van LivingLuxury/Grindsplit-discounter op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. LivingLuxury/Grindsplit-discounter  is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.   
 6.      Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de incassokosten worden begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.   
 7.        In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag ten laste van de wederpartij wordt gelegd, alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.LivingLuxury/Grindsplit-discounter  is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.   
 8.        De rechter van de rechtbank  is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan tussen de wederpartij en LivingLuxury/Grindsplit-discounter kennis te nemen. LivingLuxury/grindsplit-discounter  blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij. 

 

 

Artikel 14 - KlachtenregelingDe ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 4. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot  Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.

 5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

We stellen een goede relatie met onze klanten op prijs. Daarom maken we ook graag duidelijke afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die je sluit met Living Luxury / grindsplit-discounter. Door artikelen bij Living Luxury / grindsplit-discounter te bestellen, geef je aan dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld conform de Wet Koop op afstand die sinds 1 februari 2001 van kracht is. Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 15 juni 2012. 
Prijzen 

De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro`s, inclusief BTW . Wanneer je jouw bestelling bevestigt en kiest voor de optie `verzenden`, dan ben je op de hoogte van de totaalprijs inclusief de eventuele verzendkosten. 
Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Je betaalt de prijs die op het moment van bestellen op www.Living Luxury.nl of www.grindsplit-discounter.nl staat vermeld. 
De prijzen en andere gegevens vermeld op de website zijn onder voorbehoud van wijzigingen en eventuele typefouten. 

Betaling 

Jouw bestelling bij Living Luxury of grindsplit-discounter kun je op drie manieren betalen: 
•via iDEAL , Creditcard en bankoverschrijving  

Verzendkosten 

Voor het verzenden van de bestelling  staan de verzendkosten bij het product ondergebracht.  

Zelf ophalen 
Het is ook mogelijk om jouw bestelling af te halen bij Living Luxury. Dit kan alleen op afspraak. De bestelling moet dan met iDEAL ofCredit card zijn betaald, of  ter plekke worden voldaan. 

Levering 

We streven er naar om jouw bestelling binnen 1-3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden of aan te bieden voor ophalen in Hazerswoude dorp. Mocht er een langere levertijd nodig zijn omdat producten van Living Luxury of grindsplit-discounter gemaakt moeten worden of omdat het om persoonlijke wensen gaat dan ontvang je hierover uiterlijk binnen een week na betaling, bericht per email. We verzenden met PostNL. Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending is Living Luxury of grindsplit-discounter niet aansprakelijk. 

Ruilen en retour 

De artikelen die je bij Living Luxury of grindsplit-discounter hebt gekocht, kun je  ruilen, b.v. als er bij levering een defect of beschadiging tegen een vervangend nieuw  product . Dit moet je doen binnen 14 werkdagen na ontvangst van jouw bestelling. 

Hoe gaat het in zijn werk? 

 • De artikelen die je wilt ruilen of retourneren moet je van tevoren per e-mail aanmelden. Stuur een mail naar [email protected] en vermeld daarin jouw ordernummer en het artikel wat je wilt ruilen , met foto van beschadiging of indien mogelijk van het defect .Wanneer je de artikelen niet van tevoren op deze manier aanmeldt, kunnen we deze niet in behandeling nemen. 
 • Wacht met het terugsturen van de artikelen tot je een e-mail van ons terug hebt gehad. 
 • De artikelen stuur je op jouw kosten en risico naar Living Luxury Burgemeester ten Heuvelhofweg 84 2391 MA Hazerswoude dorp. Een onvoldoende gefrankeerde retourzending nemen we niet aan. 
 • Wanneer je een artikel wilt ruilen, nemen we eenmalig de verzendkosten om het nieuwe artikel toe te sturen voor onze rekening. Dus niet bij ruiling op ruiling. 
 • Wanneer we een fout of gebrekkig artikel hebben verzonden, wordt het artikel kosteloos omgeruild voor het bestelde artikel. Het niet bestelde artikel moet je ongedragen, onbeschadigd en in de originele verpakking terugsturen. 
 • Wanneer je het artikel retourneert, storten we het aankoopbedrag minus de verzendkosten  terug op de rekening waar de bestelling mee betaald is. 


Let bij ruilen en retour op het volgende: 

 • Artikelen die speciaal voor jou zijn gemaakt, nemen we niet retour. 
 • De artikelen moeten onbeschadigd en met alle aangehechte of aangebrachte kaartjes terug gestuurd worden. 
 • Living Luxury en grindsplit-discounter neemt artikelen of producten die zijn gebruikt niet retour. Aansprakelijkheid 

De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. We kunnen echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is.Living Luxury en grindsplit-discounter is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website. Daarnaast zijn we niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldscherm kwaliteit. Living Luxury of grindsplit-discounter is niet aansprakelijk voor enige schade die zou zijn voortgekomen uit het gebruik van de door haar geleverde artikelen en voor eventuele gevolgen van een vertraagde levering van een bestelling. 

Wanneer je de bestelling ontvangt, moet je goed bekijken of het artikel in orde is. Als dit niet zo is, moet je dit binnen een dag na ontvangst melden per e-mail [email protected]   . Als blijkt dat het artikel echt niet in orde is, vervangen we het artikel .. In dit geval zijn alle verzendkosten voor onze rekening. 

Garantie en service 

Uiteraard streeft Living Luxury en grindsplit-discounter naar tevreden klanten. Wanneer je een klacht hebt, worden we hier graag per e-mail [email protected]  , van op de hoogte gebracht. Je krijgt dan binnen een werkdag een antwoord. Een klacht nemen we altijd in behandeling en we proberen tot een oplossing te komen .Er geldt geen garantie op  natuurproducten . Niet alle artikelen of producten van Living Luxury en grindsplit-discounter zijn  geschikt om continu buiten te laten staan. De term weatherproof is dan ook niet toepasbaar. 

Overmacht 

In het geval van overmacht is Living Luxury of grindsplit-discounter niet verplicht tot het nakomen van enige verplichting tot de klant. Onder overmacht verstaan we omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Living Luxury of grindsplit-discounter. We hebben in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. We delen je dit altijd per e-mail mee. 

AANVULLENDE Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende definities gebruikt (waar enkelvoud wordt tevens meervoud bedoeld):

1.1 "Aanbieding": door LIVING LUXURY aangeboden Producten en uitgebrachte offertes, kwalificeerbaar als de eenzijdige rechtshandeling van aanbod in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek.

1.2 "Aanvaarding": de acceptatie door Koper van de Aanbieding van LIVING LUXURY, kwalificeerbaar als de eenzijdige rechtshandeling van aanvaarding in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek, ten gevolge waarvan er een Overeenkomst in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek tot stand komt. Deze aanvaarding behoeft niet Schriftelijk te geschieden.

1.3 "Af fabriek": vertaling Ex Works, conform Incoterms 2011.

1.4 "Algemene Voorwaarden": de meest recente versie van de onderhavige Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van LIVING LUXURY

1.5 "Dag": kalenderdag.

1.6 "Afnemer": de klant die van Koper de Producten afneemt.

1.7 "Koper": de rechtspersoon, zijnde een door LIVING LUXURY aangestelde (exclusieve) dealer/wederverkoper, die een Opdracht aan LIVING LUXURY verstrekt, dan wel haar Aanbieding accepteert inzake de levering van Producten die door LIVING LUXURY worden aangeboden.

1.8 "Levertijd": de in de Overeenkomst genoemde termijn waarbinnen, of de dag waarop de Producten door LIVING LUXURY in beginsel zullen worden geleverd.

1.9 "Opdracht": een opdracht c.q. order welke door Koper wordt verstrekt aan LIVING LUXURY inzake de levering van Producten die door LIVING LUXURY worden aangeboden.

1.10 "Overeenkomst": de tussen Partijen gesloten overeenkomst op afstand, waarbij in het kader van een door LIVING LUXURY georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van zaken en/of diensten, zonder de fysieke aanwezigheid van partijen, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.11 "Partijen": LIVING LUXURY en Koper.

1.12 "Product": door LIVING LUXURY aangeboden en geleverde zaken en/of diensten.

1.13 "Schriftelijk": per post (op papier) of via elektronische weg (e-mail, whatsapp bericht en andere digitale diensten).

1.14  LIVING LUXURY": LIVING LUXURY , de verkopende partij.

 

Artikel 2 Identiteit

2.1 Naam  Grindsplit-discounter is onderdeel van LIVING LUXURY

2.2 Adres: "Burgemeester Ten Heuvelhofweg 84 2391 ma Hazerswoude dorp

2.3 Telefoonnummer: 06 22877055

2.4 E-mailadres: [email protected] [email protected]

2.5 KvK-nummer: 64567141

2.6 BTW-identificatienummer: NL855722721B01

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door LIVING LUXURY gedane Aanbiedingen, haar offertes, opdrachtbevestigingen, aanvragen, adviezen, werkzaamheden, alle onderhandelingen tussen LIVING LUXURY  en Koper en op alle door LIVING LUXURY gesloten, dan wel nog te sluiten Overeenkomsten met Koper alsmede op de uitvoering daarvan.

3.2 Indien  LIVING LUXURY met Koper meer dan eenmaal Overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende Overeenkomsten steeds deze Algemene Voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet (opnieuw) expliciet toepasselijk zijn verklaard en/of LIVING LUXURY dienaangaande (opnieuw) aan haar informatieplicht heeft voldaan.

3.3 Verwijzing van Koper naar de toepasselijkheid van zijn eigen voorwaarden wordt door  LIVING LUXURY uitdrukkelijk afgewezen, tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen.

3.4 Koper verklaart uiterlijk ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst op de hoogte is of een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden - in hard copy of digitaal - van LIVING LUXURY te hebben ontvangen op verzoek.

3.5 Bij strijdigheid tussen de tekst van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst die is gesloten met Koper, zijn de Algemene Voorwaarden naast de Overeenkomst van toepassing en dienen de Algemene Voorwaarden zoveel als mogelijk in het licht van de Overeenkomst te worden geïnterpreteerd, waarbij de Overeenkomst leidend is.

3.6 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten gesloten tussen LIVING LUXURY  en door LIVING LUXURY  ingeschakelde derden, welke derden worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. De door LIVING LUXURY ingeschakelde derde kan - indien deze rechtstreeks door Koper worden aangesproken - jegens Koper een beroep doen op de Algemene Voorwaarden.

3.7 Indien LIVING LUXURY  op enig moment haar rechten uit de Overeenkomst en of de Algemene Voorwaarden niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen (alsnog) te doen.

3.8 Indien een van de bepalingen uit de Overeenkomst, dan wel de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor het overige onverkort blijven gelden. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, welke bepaling zoveel als mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

 

Artikel 4 Wijzigingen

4.1 Wijzigingen van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk, Schriftelijk en vooraf door Partijen te worden overeengekomen. Worden wijzigingen doorgegeven op een andere wijze, dan is het risico voor de uitvoering van de wijziging voor rekening van Koper.

4.2 LIVING LUXURY behoudt zich het recht voor om de tekst van de Algemene Voorwaarden te allen tijde te herzien en zal Koper van wijzigingen op de hoogte brengen.

 

Artikel 5 Aanbiedingen

5.1 Alle Aanbiedingen van LIVING LUXURY zijn geheel vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van de Aanbieding geldende prijzen, tarieven en specificaties. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de levering/uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden gedurende normale werktijden.

5.2 Indien een vrijblijvende Aanbieding door Koper wordt aanvaard, heeft LIVING LUXURY het recht de Aanbieding binnen 5 Dagen na ontvangst van de Aanvaarding te herroepen.

5.3 LIVING LUXURY behoudt zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in de Producten die zijn afgebeeld in haar webwinkel, catalogus, brochures en ander promotiemateriaal en om de betreffende Producten uit haar assortiment te verwijderen.  

 

Artikel 6 Overeenkomst

6.1 De Overeenkomst tussen LIVING LUXURY en Koper komt tot stand doordat Koper de Aanbieding van LIVING LUXURY aanvaardt. Een Overeenkomst met LIVING LUXURY komt eveneens tot stand op het moment dat LIVING LUXURY aan de uitvoering daarvan is begonnen.  

6.2 LIVING LUXURY  mag uitgaan van de juistheid en de volledigheid van de door Koper verstrekte inlichtingen.

6.3 Door het aangaan van de Overeenkomst staat Koper ervoor in voldoende kredietwaardig te zijn teneinde zijn verplichtingen na te komen. LIVING LUXURY is in dit kader bevoegd inlichtingen bij derden in te winnen ten aanzien van de kredietwaardigheid van Koper en indien niet van voldoende kredietwaardigheid blijkt daaraan gevolgen te verbinden, die kunnen inhouden vooruitbetaling of afwijkende betalingsmodaliteiten, waarmee Koper zich op voorhand akkoord verklaart. 

6.4 De na de totstandkoming van de Overeenkomst door LIVING LUXURY aan Koper toegezonden stukken kunnen gelden als opdrachtbevestiging.

6.5 Voor of na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte (mondelinge) afspraken, binden LIVING LUXURY slechts nadat deze Schriftelijk door haar aan Koper zijn bevestigd. 

6.6 LIVING LUXURY is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

6.7 Afspraken gemaakt met dan wel toezeggingen gedaan door ondergeschikten van LIVING LUXURY, of door haar ingeschakelde derden, binden LIVING LUXURY slechts indien zij deze afspraken c.q. toezeggingen Schriftelijk aan Koper heeft bevestigd.

 

Artikel 7 Adviezen

7.1 De op de website van LIVING LUXURY  vermelde informatie en advisering gaat uit van gebruik en/of verwerking van de Producten volgens algemeen geldend vakmanschap en onder normale omstandigheden, afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Raadpleeg ten alle tijden een specialist uit de buurt, die kent de grondsoort /omstandigheden.  

7.2 LIVING LUXURY verstrekt alleen op uitdrukkelijk Schriftelijk verzoek van Koper, dan wel diens Afnemer, project specifiek advies over de te leveren Producten.

7.3 Koper verstrekt aan LIVING LUXURY alle informatie over het doel waarvoor de Producten van  LIVING LUXURY zullen worden gebruikt, over de belasting waaraan die Producten worden blootgesteld, over de wijze van verwerking van de Producten en verder alle informatie en overige gegevens, waarvan Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst dan wel het geven van adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van Koper de benodigde informatie bij zijn Afnemers te verzamelen en te verstrekken aan LIV